Stort VR anslag till Torbjörn Lind

[2018-11-01] Vi vill gratulera vår medarbetare Torbjörn Lind som fått anslag från VR på miljonbelopp!

Torbjörn Lind har fått anslag på 1,2 miljoner kronor i fyra år från VR för sitt projekt 'Fysiska, psykologiska och socioekonomiska effekter av barn- och ungdomsdiabetes i Sverige – longitudinella registerstudier'.

Beskrivning: Svenska Barndiabetesregistret är ett forskningsregister som följer utvecklingen av typ 1 diabetes hos barn. Målet är att över tid och från ett befolkningsperspektiv beskriva insjuknandefrekvensen hos barn yngre än 15 år samt att identifiera faktorer som kan förebygga de fysiska, psykiska och sociala komplikationerna av sjukdomen. Vi arbetar också med att utveckla nya statistiska metoder och att göra hälsoekonomiska analyser av effekterna för både grupper av individer, familjer och samhälle. Under åren 1978-2005 har vi kunnat beskriva en fördubbling av antalet i Sverige som fick diabetes, men sedan några år har ökningstakten inte varit lika snabb. Sedan ett antal år är Barndiabetesregistret länkat till flera nationella register med hjälp från Socialstyrelsen och SCB (som endast utlämnar anonyma data) i syfte att djupare studera de sena effekterna, som svåra njurskador och för tidig död, men också sociala och ekonomiska konsekvenser för familjen och samhället. Vi har glädjande nog kunnat visa att komplikationen njursvikt är förhållandevis ovanligt i Sverige jämfört med andra länder. Dödligheten är tyvärr fördubblad redan i unga år, d.v.s. innan sena komplikationer hunnit uppstå. Barns skolgång kan i vissa fall påverkas och leda till en lägre utbildningsnivå och sämre ekonomisk “karriär” kopplat till hälsoproblem. Via Barndiabetesregistret med dess snart 20 000 individer kommer vi att fortsätta följa och förstå antalet som insjuknar i Sverige och i förhållande till andra länder i Europa samt att fortsätta följa hur frekvensen svåra komplikationer till diabetes såsom njursvikt ändras över tid. Ett annat fokus är att analysera riskfaktorer för olika långtidskomplikationer. Vi analyserar dödlighet av orsaker som kan härledas direkt till diabetes, såsom njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom, men också av annan orsak som cancer och självmord. Vi studerar hur barn med typ 1 diabetes och deras föräldrar och syskon och samhället i stort påverkas ur en hälsoekonomisk synvinkel. Med över 40 års uppföljningstid ger Barndiabetesregistret med dess kopplingar till andra nationella register av hög kvalitet, ur ett nationellt och internationellt perspektiv, helt unika möjligheter att på djupet undersöka de fulla effekterna på kort och lång sikt av att få typ 1 diabetes i barndomen. De resultat som denna forskning leder till kommer att utgöra en viktig kunskapsbas för möjligheter att påverka sjukdomens effekter.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid293530


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion