Om institutionen


De åtta enheterna som utgör Institutionen för klinisk vetenskap är utspridda geografiskt inom Norrlands universitetssjukhus. Institutionen har drygt 80 anställda, varav ungefär hälften är lektorer/professorer, samt därutöver ca 175 anknutna medarbetare inom forskning och utbildning. Vid institutionen finns ett 50-tal registrerade forskarstuderande, med varierande grundprofession och nationalitet. Administratörerna, som leds av en institutionssamordnare, har egna, individuella ansvarsområden vilket syftar till att ge ett professionellt stöd till kärnverksamheterna.

Fortlöpande, intern kommunikation sker i första hand via UmU´s digitala samarbetsytor. Enheterna samarbetar inom grund- och forskarutbildning, genom gemensamma forskningsprojekt och via administratörsgruppen. För samtliga medarbetare anordnas vid två tillfällen per termin Stor-APT, där bland annat frågor om arbetsmiljö och lika villkor tas upp. Minst en institutionsdag med fokus på kärnverksamheten och inslag av personalvård anordnas årligen. Vidare anordnar enheterna gemensamt en fokusvecka för forskarutbildning vartannat år.

Arbets- och beredningsgrupper finns för forskarstuderande, lärare/forskare, teknisk personal, administratörer samt arbetsmiljö och lika villkor. Institutionens ledningsgrupp utgörs av prefekt, biträdande/ställföreträdande prefekt, institutionssamordnare, personaladministratör, samtliga enhetschefer och en representant för VLL. Gruppen sammanträder 4-5 gånger per termin och bereder prefektens beslut efter att frågor samverkats lokalt. Antagning till forskarutbildning och relaterade frågor bereds i institutionens forskarutbildningsgrupp där även institutionens forskarstuderanderepresentanter ingår.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Prefekt

Anders Behndig

Tel:  090-786 78 48

Kontaktformulär

Biträdande prefekt

Fredrik Karlsson

Tel:  090-785 14 70

Kontaktformulär

Institutionssamordnare

Helena Harding

Tel:  090-785 14 61

Kontaktformulär

Personaladministratör

Helena Karlsson

Tel:  090-785 14 01

Kontaktformulär