Forskning

Institutionens vetenskapliga verksamhet uppvisar stor bredd avseende forskarnas olika yrkesbakgrund, frågeställningar och vetenskapliga metoder samt nationellt och internationellt samarbete.

Samarbete med prekliniska enheter i translationella projekt förekommer och samverkan med såväl andra institutioner vid Umeå universitet som nationella och internationella universitet och institutioner är en bas för institutionens forskningsverksamhet. Den forskning som bedrivs är kliniskt inriktad, patientnära forskning, epidemiologiska studier, vanligtvis baserade på stora patientregister, och experimentell grundforskning. Forskningsledarna vid institutionen är universitetslektorer eller professorer, ofta läkare med klinisk kombinationstjänst eller annan yrkestillhörighet. Många yrkeskategorier finns representerade i våra forskargrupper: läkare med olika specialistkompetens, logopeder, barnmorskor, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, molekylärbiologer, kemister, biomedicinska analytiker.

För beskrivning av respektive forskargrupps/forskarledares aktuella forskning hänvisas till respektive enhets hemsida och/eller universitetets forskningsdatabas.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion